Commerciele Club Ooststellingwerf
Commerciele Club Ooststellingwerf
 

Is er leven na het verdwijnen van de VAR?

De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) is verdwenen en nu worstelt economisch Nederland met de overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer.

Stand van zaken
De Eerst Kamer heeft nu definitief de knoop doorgehakt: per 1 mei 2016 is de VAR verdwenen en daarvoor in de plaats komen de voorbeeldovereenkomsten welke door de Belastingdienst op haar site heeft gezet.
In de toekomst zal alleen een juiste overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen voorkomen dat er geen loonheffing en sociale lasten dienen te worden ingehouden.
Ondanks de geruststellende woorden van de Staatssecretaris is er zowel bij opdrachtgevers en opdrachtnemers grote onrust! Onduidelijkheid is troef omdat ten tijde van de VAR de opdrachtgever gevrijwaard was van naheffingen indien de opdrachtnemer een VAR-verklaring naar voren wist te toveren. Met de komst van de voorbeeldovereenkomsten is deze garantie echter verdwenen.

Implementatieperiode tot 1 mei 2017: Hoe werkt dat?
Er komt een soort “overgangsperiode” van 1 mei 2016 tot aan 1 mei 2017. Vanaf 1 mei 2016 dient u als opdrachtgever en opdrachtnemer werken volgens de nieuwe regels. In de periode tot 1 mei 2017 krijgen partijen de tijd om hun werkwijzen en afspraken eventueel aan te passen.
De Belastingdienst gaat in deze periode wel controleren maar zal terughoudend zijn met het opstellen van sancties wegens overtreding van de nieuwe wetgeving.
Let op: u dient met nieuwe overeenkomsten te gaan werken, tenzij u echt diverse kortlopende opdrachten uitvoert en u dus echt een ondernemer bent.
Intussen is de Belastingdienst gekomen met een “handleiding beoordeling arbeidsrelaties”. Aan de hand daarvan kunnen partijen beoordelen of ze met een juiste overeenkomst werken. Zo niet, dan kan die worden aangepast tot 1 mei 2017.

De handleiding in vogelvlucht
De handleiding van de Belastingdienst geeft een beoordelingskader voor de (arbeids-)relatie. De relatie kan kort gezegd gekwalificeerd worden in de volgende categorieën:
• Arbeidsovereenkomst;
• Aanneming van werk;
• Overeenkomst van opdracht;
• Fictieve dienstbetrekking; of
• Ondernemerschap.

Het voert voor dit artikel te ver om deze categorieën allemaal te behandelen. De belangrijkste, de arbeidsovereenkomst, wordt hier wel nader toegelicht.

Arbeidsovereenkomst: wanneer is daar sprake van?
Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als er aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:
1. Sprake van gezagsverhouding;
2. Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; en
3. Verplichting om loon te betalen.
Voorwaarden 2 en 3 spreken redelijk voor zich en zullen in dit artikel dan ook niet verder worden toegelicht.

Arbeidsovereenkomst: de gezagsverhouding
Een gezagsverhouding is niet altijd gemakkelijk te herkennen. De Belastingdienst bedoelt met een gezagsverhouding dat de werkgever bindende aanwijzingen kan geven. Het is niet van belang dat de werkgever dat ook daadwerkelijk doet. Niet alleen op inhoudelijk vlak kan er gezag zijn, ook de overige aspecten zijn van belang (werktijden, plannen van vakantie, arbeidsplek etc.). De belastingdienst zal van geval tot geval beoordelen of er sprake is van gezag. Het is geen exacte wetenschap, er zijn talloze factoren die hierop van invloed kunnen zijn.

De reden dat de gezagsverhouding zo belangrijk is, is omdat dit het onderscheidende criterium is tussen arbeid en aanneming van werk. Bij arbeid dient de werkgever rekening te houden met loonbelasting en sociale premies, bij aanneming van werk niet.

Oplossing: de ZZP-BV?
Recentelijk is de optie geopperd om een "ZZP-BV" te gaan gebruiken. Het idee hierbij is dat een ZZP-er zelf een BV opricht waarvan de meerderheid van stemrechten bij een derde berust. Daarmee creëer je een gezagsverhouding tussen de BV en haar werknemer de ZZP-er. De BV neemt vervolgens alle opdrachten aan en laat deze uitvoeren door haar werknemer, de vroegere ZZP-er. Op zich is dit een goede escape omdat de relatie tussen de BV en de opdrachtgever niet als loondienst kan worden gekwalificeerd. Een BV bestaat alleen op papier en is dus niet in staat om persoonlijk arbeid te verrichten. Echter moet nu de ZZP-er zelf wel loonbelasting en sociale premies afdragen. Dit kan als nadeel worden ervaren. Doch richting de opdrachtgever wordt hiermee wel een vrijwaring gerealiseerd.

 
Dit artikel wordt u aangeboden door Marten Visser RB, werkzaam bij Nettax belastingadviseurs.
Nettax is een onafhankelijk belastingadviesbureau en bedrijfsadviesbureau.

www.nettax.nl
0516-433652  / 06-21516407